Archive for the tag "3 Geberirgsdivision"

Tamiya 1/35 Hetzer

Tamiya 1/35 Hetzer. Photos by Brett Green