Archive for the tag "hairspray method of weathering"

Tamiya 1/35 Hetzer

Tamiya 1/35 Hetzer. Photos by Brett Green