Archive for the tag "Tamiya 1/35 Hetzer"

Tamiya 1/35 Hetzer

Tamiya 1/35 Hetzer. Photos by Brett Green