Archive for the day "February 21, 2013"

Tamiya 1/35 Hetzer

Tamiya 1/35 Hetzer. Photos by Brett Green